Vznik projektu

Jedným z príspevkov začlenenia Nórska do Európskeho hospodárskeho priestoru spolu s ostatnými štátmi Európskeho združenia voľného obchodu bolo vyčlenenie finančných zdrojov na posilnenie vzťahov medzi Nórskom a novými členmi Európskej Únie, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Slovenskí študenti v Evenstade vedno s ich nórskymi priateľmi a učiteľmi boli iniciátormi vzniku spolupráce medzi Spoločnosťou pre karpatskú zver a pobočkou Priateľov Zeme v okrese Hedmark (Naturvernforbundet i Hedmark). Spolu s IMSA Knowledge Company v Koppangu získali uvedené organizácie projekt z finančných prostriedkov určených na rok 2014, pre štúdium a porovnanie skúseností v oblasti chovu oviec a veľkých predátorov v obidvoch štátoch. Jednou z očividných príčin pre vznik projektu boli pomerne malé straty na hospodárskych zvieratách spôsobené šelmami na Slovensku v porovnaní s Nórskom a pokus o porozumenie základných sociologických pohnútok smerujúcich k intenzívnym diskusiám a rozporom v Nórsku a v čoraz väčšej miere aj na Slovensku.  

  

  Cieľ projektu

Vypracovaním plánu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, demonštrovaním účinných metód ochrany hospodárskych zvierat proti šelmám a zvýšením povedomia cieľových skupín obyvateľstva, prispieť k ochrane veľkých predátorov na Slovensku a v Nórsku.

 

  Plán starostlivosti o vlka dravého na Slovensku

Zámerom pre vytvorenie tohto dokumentu je zlepšenie podmienok pre manažment a starostlivosť o populáciu vlka na Slovensku. Slovenská zdrojová populácia je rozhodujúca pre budúcu existenciu vlka v celom západokarpatskom ekoregióne a okolitých štátoch. Chceme zladiť požiadavky rôznych cieľových skupín obyvateľstva a zosúladiť ich s národnou legislatívou a medzinárodnými dohovormi signovanými Slovenskou republikou. Komunikáciu s ľuďmi s odlišnými názormi na „vlčí problém“ na Slovensku a v Nórsku realizujeme formou seminárov a workshopov v obidvoch štátoch. Vlk na Slovensku, na rozdiel od medveďa a rysa je poľovnícky obhospodarovaný v určenej dobe lovu. V súlade s požiadavkami Európskej Komisie, lov vlka je možné realizovať len po stanovení ročných kvót. Preto v prvej fáze projektu sme venovali značnú pozornosť vývoju metódy na určenie ročnej kvóty lovu.

 

  Ochrana hospodárskych zvierat proti veľkým šelmám

Napriek tomu, že straty na hospodárskych zvieratách spôsobené vlkom a medveďom na Slovensku nepatria k najvyšším v Európe, s ochranou stád nemôžeme byť spokojní. Zabíjanie oviec vlkmi v ostatných niekoľkých rokoch má stúpajúcu tendenciu, ale straty spôsobené medveďom výrazne klesli od roku 2004. V Nórsku je situácia iná. V lete sa tam pasie na holiach asi 2,5 milióna oviec spravidla bez akejkoľvek ochrany, pričom ročné straty dosahujú až 100 000 zvierat. Veľká časť týchto strát, až 70 % je spôsobená veľkými šelmami, vlkom, medveďom, rysom a rosomákom. V projekte sme si predsavzali demonštrovať na vybratých farmách účinné spôsoby ochrany stád proti predátorom. Ide predovšetkým o ukážky správneho používania veľkých ovčiarskych psov, ktoré od zrodu pastorálnych civilizácií slúžili na ochranu statku. Hoci sa tieto psy chovajú v rozličných končinách sveta, mnohí farmári a pastieri už nevedia, ako ich správne vychovať a používať. Pre projekt sme použili tri plemená: slovenský čuvač, kaukazský pastiersky pes a stredoázijský pastiersky pes. Štence vychovávame vedno s ovcami a pripravujeme ich na strážnu službu po dosiahnutí ich dospelosti. Z iných metód predpokladáme použitie odrádzadiel a elektrickcýh ohradníkov pri nočnom ustajnení oviec. Ukážky ochrany sprístupníme verejnosti a odborníkom priamo na demonštračných farmách, ale aj na internete aj pri inej osvetovej práci.

 

  Doterajšie aktivity

 

Príprava plánu starostlivosti o vlka dravého

 

S súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k plánu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku. Návrh tohto dokumentu sme v januári 2015 predložili Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré zorganizovalo ďalší postup jeho dopracovania za účasti všetkých zainteresovaných strán. Dokument obsahuje niektoré zásadné zmeny, ako napr. zákaz lovu vlka v 79 územiach európskeho významu, kde je predmetom ochrany, v spôsobe náhrad za škody spôsobené šelmami na hospodárskych zvieratách alebo v sprísnení požiadaviek na ochranu stád pred útokmi šeliem. Plán starostlivosti by mal byť schválený Ministrom životného prostredia do konca roka 2015.   

 

Ochrana oviec proti veľkým šelmám na demonštračných farmách

 

Pastierske strážne psy, ktoré sme umiestnili na štyri slovenské farmy s chovom oviec v roku 2014 dosiahli dospelosť a v súčasnosti sprevádzajú stáda na letných pastviskách. Sú vo veku, kedy sa u nich začínajú prejavovať strážne vlohy. Hoci sme zatiaľ nemali možnosť overiť ich efektivitu voči veľkým predátorom, škody na ovciach sa nevyskytli. Vlky a medvede však boli pozorované v okolí stád strážených našimi voľne pustenými psami pri obciach Brusno, Streľníky, Povrazník, Dolná Lehota a Kokava nad Rimavicou. V týchto oblastiach niektorí ďalší farmári nahlásili útoky vlkov na ich ovce už v priebehu júna 2015, pričom ďalšie škody možno očakávať do konca pastevnej sezóny. U všetkých dvanástich psov (tri čuvače, sedem kaukazských ovčiakov a dva stredoázijské pastierske psy), ktoré sa voľne pohybujú na pastvách sme nepozorovali nijaké náznaky agresivity voči ľuďom. Aby sme spropagovali vedomosti o práci pastierskych strážnych psov, pripravujeme filmový dokument, ako aj ďalší filmový dokument o ich správaní v spolupráci s Nadáciou Ekopolis.   

 

 

 

Semináre, konferencie a workshopy

 

V rámci seminára, ktorý sa konal 5. decembra 2014 vo Zvolene odzneli tri prednášky našich nórskych partnerov zamerané na súžitie veľkých šeliem a človeka. Hege Sjølie, predsedníčka okresnej organizácie Priateľov Zeme v okrese Hedmark, podala informáciu o aktivitách zameraných na ochranu veľkých šeliem. Konflikt medzi veľkými šelmami a chovateľmi oviec v tomto okrese je pravdepodobne najvýraznejší v celom Nórsku. Sociológ Ketil Skogen z Nórskeho ústavu pre výskum prírody (NINA) zameral svoje vystúpenie na „Problémy s vlkom v Nórsku: spoločenské zmeny a napätie medzi mestským a vidieckym obyvateľstvom“ Stein W. Bie sa venoval tematike ochrany stád pred šelmami v prezentácii: „Ochrana veľkých predátorov – ochrana oviec: dilema nórskych farmárov“

 

 

 

V dňoch 12. a 13. januára 2015 sa uskutočnila Národná konferencia o šelmách, chovateľoch oviec a spoločnosti v meste Hamar, Nórsko. Konferencia sa koná každoročne začiatkom roka za účasti prednášajúcich z celej Škandinávie. V tomto roku sa jej zúčastnilo 93 pozvaných hostí a odznelo 17 príspevkov na rôzne témy, ktoré súviseli s ochranou, manažmentom, monitoringom a výskumom veľkých predátorov. Zástupca Spoločnosti pre karpatskú zver Slavomír Finďo zhrnul poznatky o ochrane stád proti veľkým šelmám v prezentácii: Skúsenosti s použitím pastierskych strážnych psov na Slovensku a možnosti ich využitia pri pasení oviec v Nórsku.

 

 

 

Za účelom prediskutovania zásadných otázok obsahovej náplne plánu ochrany vlka sme zorganizovali workshop pre lesníkov a poľovníkov na východnom Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. júna 2015 v obci Koromľa pre pracovníkov Lesov SR, š. p. v pôsobnosti lesného závodu Sobrance. Z diskusie jednoznačne vyplynula požiadavka na poľovnícke obhospodarovanie vlka, pričom ďalšie snahy o zvýšenie jeho ochrany prítomní nepokladali za odôvodnené, pretože stav populácie tejto šelmy je v dobrom stave. Akékoľvek zmeny v legislatíve alebo zaužívaného spôsobu manažmentu vlka bude v dotknutom regióne a pravdepodobne na celom Slovensku mimoriadne ťažké presadzovať.

 

 

 

Slovenské čuvače v Nórsku

 

Jedeným z cieľov projektu je prenos poznatkov zo Slovenska o ochrane oviec proti veľkým šelmám do Nórska. Koncom leta 2014 sme exportovali tri štence Slovenského čuvača na farmu Nordre Brænd v ochrannom pásme Národného Parku Rondane. Oblasť je známa škodami na ovciach spôsobovaných rosomákom, niekedy medveďom, rysom alebo vlkom. Šteniatka boli najprv vychovávané vedno s ovcami na Slovensku, kým sa nepripravili podmienky na ich prevoz do Nórska. Psíky prezimovali vedno s ovcami starého národného plemena Norsk Gammel Spælsau. Jeden z čuvačov bol začiatkom mája 2015 premiestnený na farmu Kariho Grøvu do Hattjelldalu v severnom Nórsku. Od začiatku júna 2015 náš spolupracovník Slavomír Janda spolu s dvomi čuvačmi v oblasti Rondane sa pokúša nájsť spôsob zapojenia psíkov do ochrany oviec. Podujal sa na trojmesačný terénny pokus, ktorý spočíva v denných pochôdzkach so psami v priestoroch, kde sa zdržiavajú ovce a kde je predpoklad výskytu predátorov. Zmysluplnosť tohto postupu spočíva v tom, že aj občasná prítomnosť človeka a psov v areáli šeliem, ich môže odradiť od napadnutia stáda. Výsledok nie je zaručený, ale napr. v niektorých oblastiach USA občasná prítomnosť inšpektorov posudzujúcich škody zneistila vlky vyskytujúce sa v okolí, čo viedlo k zníženiu útokov na hovädzí dobytok.